vedicscriptures.github.io

#API #bhagavadgitaapi #slok #nodejs #js #api #gitaapi #krishna #hinduism #vedic #ISKCON #shreemadbhagavadgita #technology

||श्रीमद्‍भगवद्‍-गीता १.१८||

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते |
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक् ||१-१८||

drupado draupadeyāśca sarvaśaḥ pṛthivīpate .
saubhadraśca mahābāhuḥ śaṅkhāndadhmuḥ pṛthakpṛthak ||1-18||

।।1.18।।हे राजन् ! राजा द्रुपद,  द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र (अभिमन्यु) इन सब ने अलग-अलग शंख बजाये।

(Bhagavad Gita, Chapter 1, Shloka 18) || @BhagavadGitaApi
⏪ BG-1.17 ।। BG-1.19 ⏩