vedicscriptures.github.io

#API #bhagavadgitaapi #slok #nodejs #js #api #gitaapi #krishna #hinduism #vedic #ISKCON #shreemadbhagavadgita #technology

||श्रीमद्‍भगवद्‍-गीता १६.२||

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् |
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ||१६-२||

ahiṃsā satyamakrodhastyāgaḥ śāntirapaiśunam .
dayā bhūteṣvaloluptvaṃ mārdavaṃ hrīracāpalam ||16-2||

।।16.2।। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शान्ति, अपैशुनम् (किसी की निन्दा न करना), भूतमात्र के प्रति दया, अलोलुपता , मार्दव (कोमलता), लज्जा, अचंचलता।।

(Bhagavad Gita, Chapter 16, Shloka 2) || @BhagavadGitaApi
⏪ BG-16.1 ।। BG-16.3 ⏩