vedicscriptures.github.io

#API #bhagavadgitaapi #slok #nodejs #js #api #gitaapi #krishna #hinduism #vedic #ISKCON #shreemadbhagavadgita #technology

||श्रीमद्‍भगवद्‍-गीता १८.७२||

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा |
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ||१८-७२||

kaccidetacchrutaṃ pārtha tvayaikāgreṇa cetasā .
kaccidajñānasammohaḥ pranaṣṭaste dhanañjaya ||18-72||

।।18.72।। हे पार्थ ! क्या इसे (मेरे उपदेश को) तुमने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया ? और हे धनञ्जय ! क्या तुम्हारा अज्ञान जनित संमोह पूर्णतया नष्ट हुआ ?

(Bhagavad Gita, Chapter 18, Shloka 72) || @BhagavadGitaApi
⏪ BG-18.71 ।। BG-18.73 ⏩